Kuratórium

Az Alapítvány irányítása

Az Alapítványt 5 tagú Kuratórium irányítja,és 3 tagú Felügyelő Bizottság

ellenőrzi

1. A kuratórium feladatai:

A kuratórium

– dönt saját működési rendjéről.

– járulékos szabályzatok elfogadásáról,

– minden más, az alapítvány tevékenységét lényegesen befolyásoló kérdésről;

– javaslatot tesz a CSVOE elnökségének az alapító okirat esetleges módosítására;

– meghatározza az alapítvány aktuális céljait, ezeknek megfelelő pályázatokat ír ki, és azokat elbírálja;

– dönt egyéb támogatási kérvényekről,

– az alapítvány javára tett befizetések elfogadásáról,

– gazdálkodik az Alapítvány vagyonával,

– elkészíti az éves költségtervet;

– ellenőrzi az alapítványi támogatások cél szerinti felhasználását;

– évente beszámolót készít az Alapítvány működéséről, és azt a CSVOE közgyűlésén ismerteti.

A kuratórium gazdálkodási elszámolását január 1-től december 31-ig tartó időszakra készíti.

A kuratórium döntései végrehajtására, döntési alternatívák kidolgozására, a gazdasági ügyeknek a kuratóriumi döntéseknek és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő intézésére irodát működtethet.

2. A kuratórium elnökének feladatai:

Az elnök

– a megválasztását követő 30 napon belül létrehozza az új kuratóriumot;

– vezeti a kuratórium üléseit;

– külső személyek, szervezetek felé képviseli az Alapítványt;

– a kuratóriumi döntések alapján szerződéseket köt, illetve szerződéskötésre felhatalmazza a kuratórium más tagját.

– a kuratórium döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a titkár(titkárság) személyével kapcsolatban, ha az munkadíjért dolgozik.

– a kuratórium döntései alapján utalványozási jogot gyakorol.

– megbízásának lejárta után,illetve visszahívása esetén 30 napon belül átadja az Alapítvánnyal kapcsolatos ügyeket az új elnöknek. A kuratórium elnökét 5 évre választja, az alapító.

3. A kuratórium titkárának (ügyintéző) feladatai:

A titkár (ügyintéző)

– biztosítja az Alapítvány működéséhez szükséges feltételeket.

– gondoskodik a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, a határozatok előírás szerinti vezetéséről.

– a kuratórium döntései alapján, az elnök távolléte esetén egy kuratóriumi taggal közösen utalványozási jogot gyakorol.

– javaslatot tesz az Alapítvány napi működéséhez szükséges kiadásokról.

– gondoskodik a törvényes előírások betartásáról, és az Alapítvány pénzügyi beszámolójának elkészítéséről;

– szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatokat (kuratórium döntése szerint)

– tevékenységének megszűnése esetén a folyamatos ügyvitelt is szem előtt tartva gondoskodik az ügyek 30 napon belüli, teljes körű átadásáról.

4. A kuratórium ülései:

A kuratórium, szükség esetén, de legalább negyedévente tartja üléseit. Az üléseket az elnök javaslatára a titkár hívja össze. Ülést kell összehívni akkor is, ha ezt akár egy tag is írásban, cél megjelölésével kéri. A meghívót a napirendi pontok feltüntetésével, írásban kell kiküldeni az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal.

Az ülés akkor határozatképes, ha a tagság fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.(Távolléte estén a döntést el kell napolni).A kuratórium üléseiről hitelesített jegyzőkönyv készül, a határozatokat pedig

sorszámozottan be kell vezetni a határozatok tárába.

5. A kuratóriumi tagok anyagi juttatásai:

A kuratórium tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. A munkavégzés során felmerülő, és az Alapítvánnyal összefüggő kiadások, a kuratórium tagjai számára számla ellenében elszámolásra kerülnek.

Minden pénzügyi év végén, a kuratóriumi tagoknak tiszteletdíj adható. Ennek nagysága az Alapítvány pénzügyi helyzetétől (mérleg eredmény) függ. A tiszteletdíj mértékét az alapító, a Kuratórium javaslata alapján határozza meg. A kuratóriumi tagok, az általuk vezetett tréningek, képzések, work shop – ok vezetéséért, számlázott óradíjban részesülhetnek.